مشتریان

شرکت دانش بنیان پیشگام رایان معتقد است:

اصول حفظ حریم شخصی واطلاعات کاربران بسیارحساس وخصوصی است
اکثر مشتریان ادارات دولتی،شرکت ها واشخاص حقیقی می باشند
به جهت حفظ حریم مشتریان وکاربران هیچ نامی ازکاربران ونمایندگان درسایت درج نمیگرد